با آرمان یعقوب پور

سه شنبه ها از ساعت 16 تا 19

10 جلسه

آرمان یعقوب پور
آرمان یعقوب پور متولد: 1349 لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران فوق لیسانس نقاشی و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس عضو هيات علمي دانشگاه عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
آبرنگ و آبمرکب با آرمان یعقوب پور