08 اردیبهشت 1399

آنلاین شاپ های بین المللی/Sell & Promote Your Art

موسسه هنرى سكو اين امكان را براى هنرمندان فراهم مى كند كه در شرايط كنونى بتوانند آثار خود را در فضاى معتبر بين المللى
معرفى و به فروش برسانند.

تمامى گالرى ها و هنرمندان مى توانند در اين رويداد شركت كنند.

به اميد روزهاى بهتر