با کیوریتوری زروان روحبخشان و عیسی جباری

4 خرداد 1397 ساعت 19 تا 22

استودیو ویزیت دوره اول پیشبرد و ارائه

در پایان شش ماه  دوره اول پیشبرد و ارائه سکو میزبان اولین هماوری و نمایش یک روزه این هنرمندان شد

با آثاری از:

سحر علیزاده/کوروش سرمدی/آوا بهرامی/مرضیه باقری/حمیده حجار/مونا ذریت خواه/آنا ذرشین/شانلی مومنی

کیوریتورها: عیسی جباری و زروان روحبخشان