با زروان روحبخشان

سه شنبه ها از ساعت 13 تا 15

8 جلسه

زروان روحبخشان
زروان روح بخشان، هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر است. وی دانش آموخته ی پژوهش هنر، از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. علاقه و زمینه‌ی کار او تاریخ و فلسفه‌ی هنر بوده و با رسانه های عکاسی، طراحی، چیدمان و کتاب هنرمند کار می کند. او بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی و ۶ نمایشگاه انفرادی در کارنامه ی خود دارد. و نیز کیوریتور بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی بوده است.
تحلیل رویکردهای تاریخ هنر از اسطوره تا دین

مطالعه تاریخ هنر و آگاهی از تحولات آن منجر به ادراک بهتر و توان بیشتر اندیشیدن درباره ی آنچه امروز در هنر اتفاق می افتد می شود. این امر بدون در نظر گرفتن دیگر تحولات تاریخی و اجتماعی و فلسفی چندان ممکن نخواهد بود.

سعی ما بر این است که با تامل و تحلیل چرایی ها و چگونگی های تحولات هنر و فلسفه رویکردهای عمده ی تاریخ هنر را بررسی کنیم.