با زروان روحبخشان

یکشنبه ها از ساعت 15 تا 17

8 جلسه

زروان روحبخشان
زروان روح بخشان، هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر است. وی دانش آموخته ی پژوهش هنر، از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. علاقه و زمینه‌ی کار او تاریخ و فلسفه‌ی هنر بوده و با رسانه های عکاسی، طراحی، چیدمان و کتاب هنرمند کار می کند. او بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی و ۶ نمایشگاه انفرادی در کارنامه ی خود دارد. و نیز کیوریتور بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی بوده است.
تحلیل رویکردهای تاریخ هنر رنسانس تا مدرنیسم

می دانیم که آگاهی از روند تکوین و تبیین گذشته، موجب ادراک بهتر هنر امروز می شود. شناخت و تحلیل الگوها و نظام تصویری مدرن، هدف عمده این دوره است. در این راستا دوران رنسانس تا مدرنیسم موضوع بحث خواهد بود؛ مطالعه زمینه های پیدایش و رویکرد غالب هنر رنسانس و تاثیرات آن بر مدرنیسم خلاصه کار ما خواهد بود. بنا داریم با تحلیل تحولات هنر، چرایی و چگونگی ها را دریابیم.