با با جهانگیر هدایت

25 بهمن ساعت 16 تا 18

رونمایی کتاب نویسندگان برگزیده دوره هفدهم مسابق داستان نویسی صادق هدایت