با شهرام کریمی

28 بهمن 1396 ساعت 17 تا 19

طراحی-خودیافتگی

خبرگزاری ایران آرت

شهرام کریمی درباره ارتباط بین طراحی و نقاشی بیان کرد: من معتقدم طراحی هیچ اصولی ندارد و خیلی‌های دیگر هم همین نظر را دارند ولی این یک حکم نیست. طراحی، پایه‌ای برای نقاشی است که اگر آن را پی بگیریم، به حوزه‌های تخیل و خیال می‌رسیم. نیچه وجه تخیل هنر را ستایش می‌کند و می‌گوید خدا را شکر، هنر را داریم که ما را از واقعیت نجات بدهد. در این‌جا شاید سؤال کنید که آیا لازم است اصول را یاد بگیریم؟ که من در جواب می‌گویم بله، صد درصد لازم است. مگر شاعری که با شعر سر و کار دارد می‌تواند عروض را یاد نگیرد و شعر خوب بگوید؟ یادگیری اصول مهم است ولی شناخت اصول به این معنا نیست که کارمان به تقلید و کپی‌کاری برسد. طراح باید از مرحله شناخت رد شود و دانشش را صرفاً به طراحی محدود نکند.