31 تیر 1398

عروسک سازی

ما میان جادوی عروسکها زندگی میکنیم.

اوناییکه تو جعبه خاکستری شهر جا نمیشن…رویاهاشونو زندگی میکنن…عروسک میشنو رنجها رو جدی نمیگیرند.

میبافمو میشکافم خیالی را که هر روز با رویای عروسکها آغاز و پایان میپذیرد.

کارگاه های عروسک سازی شامل:

ویترای – عروسکهای بومی – مجسمه پاپیه ماشه – مجسمه و دیوارکوب – عروسک نخی – عروسک دستکشی – معرق چوب – معرق کاشی – نقاشی حیوانات با اشکال ساده – باتیک – طراحی فرش

ساخت عروسک به ترتیب:عروسک دستکشی،عروسک نخی یا ماریونت،ماپت،تیبل تاپ،عروسک بومی