11 مرداد 1398

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سپیده احمدی منفرد “تا مرداد” / گالری سایه

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سپیده احمدی منفرد  با عنوان “تا مرداد” با همکاری موسسه هنری سکو در گالری سایه برگزار شد.

گشایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷ تا ۲۱

بازدید ۱۱ تا ۱۶ مرداد