07 مهر 1399

نمایشگاه انفرادی نقاشی های مهین منفرد با عنوان “آشکارگی”/ گالری نگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی های مهین منفرد
با عنوان آشکارگی

در گالری نگر با فروش بیش از نیمی از آثار برگزار شد

از دوره پیشبرد و ارائه موسسه هنری سکو به کوشش عیسی جباری و زروان روحبخشان

گشایش جمعه ۴ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ در گالری نگر
زیرپل کریمخان،بین ایرانشهر و ماهشهر پلاک ۱۵۴ زنگ دوم طبقه اول