22 اسفند 1398

نمایشگاه اولین دوره بهارانه سکو

آثار هنرمندان برگزیده در اولین دوره بهارانه سکو

اسامی هنرمندان:

سارا شوقی /فاطمه خندان / فیروزه بختیاری/ مهرنوش ساوری/ بهاره روحبخش/مهین منفرد/ شیرین معیا / فرحناز اولیایی/ سحر علیزاده/ فهیمه شریفی / گیلدا هاشم زاده

در صورت تمایل به خرید پیغام بدهید.