19 مرداد 1399

نمایشگاه تابستانه سکو

نمایشگاه تابستانه سکو

آثار هنرمندان برگزیده در دوره تابستانه سکو

اسامی هنرمندان:

الهام میوه چی /جواد جعفری/ سمیرا محمدی/ شقایق تاجیکی/گلناز صفاوردی/صبا رجبی/ صدف کباری / مهتا صالحی/نازیلا محمدی/ ندا سیدآبادی / یگانه خسروی منش

در صورت تمایل به خرید پیغام بدهید.