06 بهمن 1398

نمایشگاه طراحی روی سکوگراف/کافه گالری ایرانشهر

نمایشگاه طراحی روی سکوگراف در کافه گالری ایرانشهر

۶ تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

افتتاحیه ۴ تا ۹ شب

روزهای عادی ۱۱ صبح تا ۱۰ شب

ایرانشهر جنوبی/خیابان برفروشان/پارک هنرمندان/طبقه دوم تماشاخانه ایرانشهر