20 مهر 1397

نمایشگاه نقاشی های آنا ذرشین”نظام آباد” / گالری زمان هنر

سایت آوام
مجموعه «نظام آباد» حاصل ۹ ماه کار پیوسته در دوره‌ی پیشبرد و ارائه آموزشگاه سکو زیر نظر عیسی جباری و زروان روح‌بخشان است و هنربانی این نمایشگاه را عیسی جباری به عهده داشته‌است.

در بیانیه نمایشگاه به قلم عیسی جباری آمده است:

در هم لولیدن، کش آمدن، فن زدن و بدل خوردن، کشمکش و در هم پیچیدن و … جدال کشتی گونه ای که شاید تمام روزمرگی های امروزمان باشد. بی قهرمان، امتداد پیدا می کند؛ در خیابان، مترو، بازار، پیاده رو، و هر آنجایی که هستیم، و تماشای آن یادآور درونمان هم هست. جدال پایان ناپذیر هر انگاره‌ی دوگانه ای که دچار خودگویی مان می کند. ادراک زشت و زیبای برخواسته از رفتار هایمان که گاه تمام آنها به هم می پیچند.