19 تیر 1398

نمایشگاه نقاشی های مرضیه میرجعفری “من و پیپ آقای شارل” / گالری آس

این نمایشگاه از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ در گالری آس بر پا میباشد.