12 اردیبهشت 1398

نمایشگاه گروهی ” سیل ” / گالری نگر

گالری نگر با مشارکت موسسه فرهنگی هنری سکو و مجموعه “امیر یگانه” برگزار می کند:

نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندان برای کمک به هموطنان سیل زده

گشایش: جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بازدید:۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ماه

از ساعت ۱۴ الی ۲۰