با جاوید رمضانی و زینب ثقفی

15 آذر 1397 ساعت 19 تا 21

ورکشاپ آشنایی با زیبایی شناسی و هنرمندان چاپ آلترناتیو در حوزه فاین آرت