با زروان روحبخشان و عیسی جباری

چهارشنبه ها از ساعت 11 تا 17

24 جلسه

زروان روحبخشان و عیسی جباری
پیشبرد و ارائه دوره دوم

در عالم هنر امروز كه همه چيز ميتواند هنر باشد،ايده پردازي و خلاقيت چه جايگاهي دارد؟

نقاشي توسعه يافته چه نسبتي با هنر معاصر دارد؟

در شكل گيري يك مجموعه پروپوزال و استيتمنت چه نقشي دارند و چگونه شكل مي گيرند؟

در اين دوره تلاش مي كنيم با طرح مباحث نظري و به كارگيري ان در كار عملي علاوه بر پاسخ به سوالات فوق مجموعه اي را پيش برده و به مرحله ارائه برسانيم.

در اين راستا بااستفاده از شيوه هاي جديد و متنوع اموزشي بر حسب نياز هر هنرمند تكنيك ها و روش هاي متفاوتي را تجربه مي كنيم