با دکتر فواد نجم الدین و زروان روحبخشان

یکشنبه ها از ساعت 16 تا 18

8 جلسه

 دکتر فواد نجم الدین و زروان روحبخشان
کارگاه فلسفه هنر معاصر

هنر را چطور تعریف کنیم که از مجسمه‌های هلنیستی تا کوسه مرده را در خود جای دهد؟

تکلیف زیبایی چیست؟ لایک‌های مخاطبان آن را مشخص می‌کند یا اصول دانشگاهی؟

مرز کپی و جعل کجاست؟ مارسل دوشان یا مارسل دوشان؟

برای ما فلسفه نوشتارهای پیچیده برای آرشیو شدن در کتابخانه‌های گردگرفته نیست؛ بلکه گفت وگوهای زنده و پویایی ست که به ما کمک می‌کند به درک مشترکی از ماهیت چیزها برسیم. تعاریفی که به ما اجازه می‌دهد در چهارچوب‌های مفهومی مشترک اثر بیافرینیم و یا آن‌ها را بخوانیم و بفهمیم.

هنر معاصر بخشی پیچیده از تاریخ هنر است که ناگزیر جایگاه ما را در جهان هنر شکل می‌دهد.

دوره حاضر، از گفت وگوهای چالشی درباره مهمترین مفاهیم فلسفی شکل گرفته که چهارچوب‌های هنر امروز را روشن می‌کند. در خلال جلسات دوره، دانشجویان موضع و نظر خود را درباره هریک از مفاهیم مطرح می‌کنند و در قالب گفت وگوهای چالشی از آن دفاع خواهند کرد.

هر جلسه با پرسشی بنیادین آغاز می‌شود و نگاه و پاسخ هریک از شرکت‌کنندگان قالب آن را رقم خواهد زد.