با عیسی جباری و زروان روحبخشان

13 اردیبهشت ساعت 15 تا 17

گفت و گویی در باب ارائه اثرهنری،مواجهه،چالش ها

می دانیم که با طرح مباحث نظری هنر معاصر و به کارگیری آن در تولید هنر، می توان ایده های ناتمام در حوزه ی هنرهای تجسمی را که قابلیت ارائه دارند، در قالب یک مجموعه یا پروژه ساخت و ارائه کرد.
گسترش ایده، امتداد، و ویرایش آن، متناسب با زبان معاصر جهانی و لحن ارائه آن، از جمله مسائلی است، که با قدرت و بینش و توانایی های فردی خود هنرمند، قابلیت ارائه پیدا می کنند.

اين نشست راهبردى در راستاى تبیین و تعميم بخشى از دوره پيشبرد و ارائه آموزشگاه سكو برگزار شد.