با زروان روحبخشان و دکتر فواد نجم الدین

27 بهمن 1396 ساعت 17 تا 19

گفت و گویی پیرامون بازنمایی و واقعیت در نقاشی