04 اسفند 1398

ART FESTIVAL 2020 / UMM AL QUWAIN

نمايشگاه آرت فستيوال ۲۰۲۰ امارات به اهتمام موسسه هنري سكو و آرتيسيما گالري و موزه هنر مدرن و معاصر تورين،با حضور ٦هنرمند از موسسه هنری سكو، ١٩ فوريه تا ۲۳ فوریه در كشور امارات برگزار شد.